Het Toolboxteam Water heeft met www.perceelsemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun percelen in kaart kunnen brengen. Daarnaast biedt de tool handvatten om de risico’s op afspoeling te verkleinen. Met de Toolbox Emissiebeperking willen Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en Cumela Nederland gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. De perceelsemissiescan is ontwikkeld door Broos Water en is een aanvulling op de Toolbox Water.

Het invullen van de perceelsemissiescan is gratis. Door het invullen van de scan op www.perceelsemissiescan.nl kunnen agrariërs eenvoudig zien waar op hun percelen risico is op emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Zij vullen vragen in over de infiltratiecapaciteit, verzadiging en waterhuishouding van hun percelen en zien meteen waar nog risico op emissie vanaf het perceel is.

Bodembeheer
Telers zien wat de geldende regelgeving is op dit vlak en er worden maatregelen toegelicht die ze kunnen nemen om emissie vanaf het perceel te verminderen. Dat begint bij duurzaam bodembeheer, met maatregelen zoals het verbeteren van de structuur, het stimuleren van bodemleven, het verhogen van het organische stofpercentage en het vergroten van de infiltratiecapaciteit van de bodem.

Infiltratiegreppels
Met grondbewerkingstechnieken kan worden bewerkstelligd dat er geen hemelwater over het perceel stroomt. Bijvoorbeeld door drempels te maken tussen de ruggen, of door bij de zaaibedbereiding een wafelstructuur aan te brengen. Als er toch water van het perceel afstroomt, kan dit worden opgevangen in een infiltratiegreppel - parallel aan de sloot - die het afstromende water opvangt, zodat het niet in de sloot terecht komt.

bron: Nefyto, 08/01/20