Wijziging interpretatie GLOBALG.A.P. criteria
Tijdens de corona-crisis heeft FoodPlus (eigenaar GLOBALG.A.P.) aangegeven dat tijdens de toekomstige inspecties gecontroleerd moet worden hoe bedrijven hebben ingespeeld op de corona-pandemie en welke acties evt. zijn genomen.

De criteria zijn hiervoor niet  gewijzigd maar de interpretatie van bepaalde normonderdelen verdient hiervoor extra aandacht

AF 4.1.1  Is Corona meegenomen in de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)?

AF 4.1.2  Zijn de nodige maatregelen genomen op het gebied van gezondheid en veiligheid?

AF 4.1.3 / AF 4.2  Zijn de mensen die op het bedrijf werken getraind om onderlinge besmetting te voorkomen?

AF 4.3.1  Zijn de ongevallen- en noodprocedures bijgewerkt?

FV 5.1.1  Is de corona-pandemie meegenomen in de risicobeoordelingen?

Voor bovenstaande punten kunt u gebruik maken van een officieel hulpdocument, een 'Risico Analyse COVID-19 (Corona)'. Dit document wordt op korte termijn beschikbaar gesteld via de GLOBALG.A.P. website maar kunt u hier alvast downloaden. 

Tijdens de audit xzal er ook worden nagaan of er rekening is gehouden met het beleid van onderaannemers, arbeidsmigranten en bezoekers. Nuttige informatie hierover in verschillende talen kunt u evt. raadplegen via de website van de werkgeverslijn https://werkgeverslijn.nl/communicatie-richting-poolse-arbeidsmigranten/.

 

Ook graag aandacht voor het volgende
Naast de wijzigingen van interpretaties inzake corona zijn er nog enkele andere punten waarvoor de aandacht gevraagd wordt..

Waterbronnen, AF 1.1.1 (plattegrond van bedrijf en percelen) en CB 5.4.1 
GLOBALG.A.P. eist dat op de plattegrond de waterinnamepunten zijn aangegeven en de onttrekking gemeld is aan het bevoegd gezag of dat u een vergunning heeft voor uw wateronttrekking.
Om beide punten af te dekken, vragen we u om vóór de volgende inspectie te controleren of uw bronnen zijn gemeld en / of vergund en of de locatie van de bron is aangegeven op de melding of vergunning. Bijvoorbeeld met behulp van GPS-coördinaten.

Hygiëne- en veiligheidsinstructie voor alle meewerkenden AF 3.2 en AF 4.1.3
GLOBALG.A.P. eist dat de instructies in de taal van uw medewerkers beschikbaar zijn. Voorbeeld: als uw Poolse medewerkers in dienst heeft, dan moet de instructie ook in het Pools beschikbaar zijn. Een alternatief is dat u gebruikt maakt van pictogrammen zonder tekst. De pictogrammen zijn ‘zelf verklarend’. U vindt deze pictogrammen op de website van GLOBALG.A.P. https://www.globalgap.org/uk_en/media/d7f08c91-c640-11e4-843e-6805ca037347


Risico Inventarisatie en Evaluatie Arbo. AF 4.1.1
De leeftijd van de RI&E mag maximaal 5 jaar oud zijn (mits geen bedrijfswijzigingen). U moet de RI&E wel jaarlijks voor de inspectie controleren of deze nog actueel is en van datum en handtekening voorzien.

Vergunning opslag gewasbeschermingsmiddelen CB 7.7.1
Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bevatten milieuregels voor agrarische bedrijven. Voor de niet vergunningsplichtige bedrijven (type B) bevat het alle voorschriften. Bedrijven die GBM opslaan, meer dan 400 kg maar minder dan 10.000 kg, vallen onder type B (niet vergunningsplichtig). U heeft wel een meldingsplicht, u kunt deze melding maken via de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat https://www.aimonline.nl/. Gelieve een afdruk van deze melding te archiveren (dit geldt niet als u nooit meer dan 400 kg in opslag heeft).