Het SMK College van deskundigen Plantaardig gaat via meetbare indicatoren de impact van On the way to PlanetProof zichtbaar maken. Hiermee worden de stappen in beeld gebracht die telers zetten in de verduurzaming van de teelt. De ambitie geeft het uiteindelijke doel aan dat wordt nagestreefd.

Telers werken aan verduurzaming van de plantaardige productie op zeven thema's. Voor elk van deze thema's zijn einddoelen benoemd die worden nagestreefd en het programma richting geven:

1. Energie en Klimaat: efficiënt en fossielvrij energieverbruik en minimale uitstoot van broeikasgassen, bijdragend aan een klimaatneutraal Europa
2. Gewasbescherming: nagenoeg zonder emissie en zonder schade aan de leefomgeving
3. Biodiversiteit en Landschap: versterken van de biodiversiteit (flora en fauna) en landschappelijke waarde op en om het landbouwbedrijf
4. Bodemkwaliteit: realiseren en behouden van een weerbare en vruchtbare bodem
5. Bemesting: efficiënt gebruik en hergebruik van nutriënten en voorkomen van emissies
6. Water: efficiënt watergebruik van duurzame bronnen
7. Materiaalgebruik en afvalstromen: minimaliseren van afval van productiematerialen en verpakkingen door gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen

Voor het monitoren van de prestaties van de bedrijven is een aantal duurzaamheidsindicatoren vastgesteld. Deze zullen de komende tijd verder worden ontwikkeld. Indicatoren waar nu al op wordt gemeten zijn:

• Broeikasgasemissie voor bedekte teelten
• Aantal en areaal natuurelementen op het bedrijf
• Waterverbruik
• Gewasbeschermingsmiddelengebruik
• Toepassing van niet-chemische gewasbeschermingsmethoden
• Organischestofbalans van de bodem

Voor dit jaar is er geen sprake van herziening van het certificatieschema. Er wordt gekozen voor een tweejaarlijkse herziening. Daarmee komt er meer rust in de uitvoering en kunnen de resultaten van het monitoringsprogramma worden benut om nieuwe doelstellingen vast te stellen voor de herziening in 2022. Deze doelstellingen worden vervolgens concreet gemaakt in de eisen, waarmee telers de volgende stap zetten 'On the way to PlanetProof'

Bron:Nieuwe Oogst