De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd extra controles te zullen gaan houden bij aspergetelers. Deze controles zien toe op de naleving van de Arbowet en verplichtingen rondom betalen van het wettelijk minimumloon en naleving van de Arbeidstijdenwet.

Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie gaan bij aspergetelers extra controleren of die zich aan wet- en regelgeving houden op het gebied van veilig en gezond werken, en eerlijk werken. Daarbij gaat het om een controle op het hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) en een plan van aanpak. Ook moet er een basiscontract voor arbodienstverlening aanwezig zijn. Voor het niet hebben van een RIE kan direct een boete tot € 4.500 worden opgelegd. Het ontbreken van een plan van aanpak kan direct leiden tot een boete van € 3.000. Aspergetelers hebben hier inmiddels een brief over ontvangen of krijgen die binnenkort, meldt de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Eerlijk werken

Voor eerlijk werken wordt gecontroleerd op een aantal belangrijke wetten, zoals de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Daarnaast controleert de Arbeidsinspectie op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen of internationale werknemers daadwerkelijk werkzaamheden mogen verrichten in Nederland. Voor dit alles kan een inspecteur ter plekke werknemers ondervragen en een (uren-)administratie inzien. Ook kan hij vorderen dat (delen van) de administratie wordt afgegeven om later te kunnen controleren.

Terugkoppeling per post

Een inspectie duurt meestal een dagdeel. Na afloop volgt per post een terugkoppeling in de vorm van verbetervoorstellen. Als er overtredingen zijn gevonden, kan dat leiden tot een waarschuwing, een eis, een boete of andere maatregelen.

 

Bron: vakblad Groenten en Fruit